Condicions generals per a la prestació de serveis: Trasllat de vehicles ITV.

1.-OBJECTE.

S’estableixen aquestes condicions generals per als termes i condicions regulars de la prestació dels Serveis de Recollida i Lliurament per passar la ITV per part de LÍNIA DIRECTA ASSISTÈNCIA (en el successiu LD ASSISTÈNCIA) dels vehicles propietat dels clients que hagin rebut prèviament dit aquest servei via telefònica (en endavant, el CLIENT).

2.- ÀMBIT TERRITORIAL.

La prestació del servei es ofereix per a les ciutats de Madrid, Barcelona i València, podent en un futur ampliar el seu àmbit geogràfic.

3.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI.

La contractació dels serveis indicats a la clàusula 1, sol·licitar el client a través de telèfon facilitat a aquest efecte: 900.123.050 en què sol·licitarà cita prèvia. Es procedirà a concertar cita amb client (Dia, hora i lloc determinat). Es recollirà el vehicle i un cop passada la ITV es lliurarà de nou a el client seu vehicle al lloc acordat.

Les cites es faciliten a el menys amb VINT (24) hores abans a la prestació de servei.

El servei es cobrarà a través de TPV virtual i comprendrà Taxes i Trasllat. Els serveis indicats “No es presenten clients” seran facturats a l’preu de l’servei sol·licitat específicament (específicament el trasllat).

S’entén per contes serveis, quan en el moment de la recollida, aquest no es pot realitzar per alguna causa externa a l’prestatari de el servei, contes com el vehicle o el client no estan localitzats en el lloc citat, o que en esses moment no estan disponibles.

4.- DETALL DELS SERVEIS.

– Recollida de el vehicle: El servei inclou la Recollida de el vehicle per part de LD ASSISTÈNCIA en el lloc i hora informat pel CLIENT prèviament pactat a la cita facilitada en la contractació de l’servei per al seu trasllat a una estació ITV.

El trasllat es realitzarà a la ITV més proper a el domicili de el client o alguna de les ITV amb les que hi ha algun acord de col·laboració.

  • Custòdia de el vehicle: La custòdia de el vehicle durant el temps que duri la Inspecció Tècnica de l’Vehicle, així com les gestions necessàries per a la realització de la mateixa, pels tècnics habilitats de la Inspecció.
  • Lliurament de el vehicle: El vehicle serà lliurat a la direcció de destinació final que indiqui el CLIENT.

Els Serveis de Recollida i Lliurament dels Vehicles es duran a terme de dilluns a divendres laborables, en horari de 9 a 19 hores.

En cap cas es prestarà aquest servei en cas que hagi transcorregut el termini legalment previst per a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles o algun impediment legal per poder realitzar el trasllat.

5.- RESULTATS DE LA INSPECCIÓ.

Un cop realitzada la inspecció, si no s’ha detectat cap anomalia, se li lliura a l’CLIENT l’informe favorable i un adhesiu o distintiu (on consta la data de la propera revisió), que s’ha de col·locar en un lloc ben visible de el vehicle.

Si es detecten anomalies, la inspecció pot ser qualificada com:

  • Desfavorable: el vehicle queda inhabilitat per circular i automàticament es pot utilitzar per desplaçar-se fins al més alt on es van a reparar les anomalies i tornar a les instal·lacions de la ITV per a realitzar una nova inspecció.
  • Negativa: les deficiències detectades en el vehicle són de tal gravetat que afecta un perill per als ocupants de l’cotxe i per a la resta d’usuaris de la via pública, de manera que el seu trasllat a el més alt de realitzar a través d’una grua o qualsevol altre mitjà que no impliqui la circulació de l’automòbil.

En aquests casos, ha de complir i lliurar a l’usuari un informe d’anomalies, el consumidor ha d’esmenar en un termini no superior a dos mesos.

Tant si la inspecció és favorable com desfavorable, LD ASSISTÈNCIA, tornar el vehicle a la mateixa ubicació de recol·lecció, salvar el vehicle sense mar declarat apte per circular, en aquest cas el propietari pot optar per contractar un servei de grua o retirar-lo sota la seva responsabilitat

En els supòsits d’ITV desfavorable, LD ASSISTÈNCIA no es farà càrrec de tornar a passar la ITV, llevat que el client sol·liciti un nou servei cobrant en aquest cas el trasllat sense tarifes.

6.- PERSONAL.

LD ASSISTÈNCIA, compta amb personal suficient, amb la qualificació i amb els permisos administratius necessaris per prestar els serveis específics que li siguin sol·licitats a través de l’operativa descrita en la present clàusula.

LD ASSISTÈNCIA es responsabilitza en tot moment que el personal que presta el Servei de Recollida i Lliurament disponible de carnet de conduir en vigor i vàlid segons la normativa espanyola i certificat que el servei està cobert per la corresponent política de responsabilitat civil professional.

No obstant, l’anterior, serà responsabilitat de l’propietari de l’Vehicle disponible d’una assegurança en vigor, que cobreixi la responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor, i que permeta la conducció de l’Vehicle per al Personal de Recollida i Lliurament de LD ASSISTÈNCIA durant el període en què es realitza el servei de trasllat a ITV.

7.- DOCUMENTACIÓ.

El CLIENT ha de facilitar a la persona que reculli el seu vehicle la documentació imprescindible per a passar la ITV:

  • Targeta d’inspecció tècnica.
  • Permís de circulació.
  • Informe d’inspecció tècnica (en cas de no ser la primera vegada).
  • Assegurança obligatòria en vigor.

A part de la documentació indicada, el CLIENT acreditarà estar a l’corrent de pagament de l’assegurança de circulació obligatòria en la clàusula anterior.

8.-PREU I MANERA DE PAGAMENT.

El preu de l’servei descrit en les clàusules de les presents condicions generals, serà el TRENTA-CINC (35) EUROS pel trasllat més el preu de les tarifes que corresponguin a cada vehicle a què passi la ITV. Aquesta quantitat pot variar segons diferents campanyes).

El cobrament d’aquest servei, es realitzarà a través de TPV virtual a la contractació de l’servei. En aquest preu, s’inclouen les tarifes corresponents a la Inspecció Tècnica de Vehicles i el seu trasllat.

En els supòsits en què el CLIENT sol·liciti una segona recollida del seu vehicle abans de l’termini en la venci la segona inspecció, el CLIENT haurà d’abonar la quantitat indicada en el paràgraf anterior en concepte de trasllat de vehicle.

9.- RESPONSABILITAT.

– El vehicle serà inspeccionat ocularment pel conductor i s’han d’anotar els possibles desperfectes sempre que sigui procedent. Si el CLIENT rebutja verificar juntament amb el conductor l’estat de el vehicle en el lliurament, rebrà per vàlides les anotacions que aquest va realitzar.

– LD ASSISTÈNCIA, no es fa càrrega dels objectes de valor que hi hagi al vehicle, sempre que no hagin estat identificats expressament pel client a l’conductor que reculli el vehicle, deixant constància per escrit dels mateixos.

– LD ASSISTÈNCIA, no es responsabilitzarà dels cables elèctrics o mecànics de el vehicle en el trajecte de recollida i devolució de el vehicle.

– En cap cas afectats els defectes detectats per la Inspecció.

10.- ALTRES.

– El vehicle ha de tenir combustible suficient per realitzar el servei. No es podrà realitzar el trasllat en cas que el vehicle es trobi en situació de reserva de el dipòsit de combustible.

– Els vehicles recollits poden ser moguts pel personal de la ITV dins les seves instal·lacions amb l’objecte de prestar el servei acordat.

– La devolució de el vehicle només es realitzarà a la mateixa persona que el va entregar llevat que el client indiqui expressament el contrari a través de l’autorització per escrit.

– No es traslladaran vehicles per passar la ITV quan el termini legalment establert per a passar la ITV, hagi acabat.

11.- MODIFICACIONS.

La possible variació o modificació, total o parcial, de les condicions generals poden ser realitzades per LD ASSISTÈNCIA, anunciant la mateixa al web www.sonrye.com. Aquesta variació, encara l’execució sense previ avís, no generarà cap responsabilitat per LD ASSISTÈNCIA i en tot cas, la web i el telèfon 900123050, trobaran informes operatius a l’efecte d’informar el CLIENT referent a això.

12.- JURISDICCIÓ.

Les presents Condicions Generals es regeixen en tots els seus extrems i tots els efectes per la legislació espanyola. Per resoldre tota controvèrsia o qüestió litigiosa relacionada amb l’existència, validesa, interpretació, execució o extinció de les presents Condicions Generals, les parts, de vegades els tribunals de Madrid capital.